הרא קרישנה | בהגווד גיטה: פרק 7, פסוק 24

בהגווד גיטה: פרק 7, פסוק 24

אַוְיַקְתַםּ וְיַקְתים אָפַּנְנַםּ  מַנְיַנְתֵא מָאם אַבּוּדְדְהַיַהּ
פַּרַםּ בְּהָאוַם אַגָ'אנַנְתוֹ  מַמָאוְיַיַם אַנוּתְתַמַם
אַוְיַקְתַם—הבלתי נגלה; וְיַקְתים—אישיות; אָפַּנְנַם—השיג; מַנְיַנְתֵא—חושבים; מָאם—שאני; אַבּוּדְדְהַיַהּ—השוטים; פַּרַם—עליון; בְּהָאוַם—קיום; אַגָ'אנַנְתַהּ—מבלי לדעת; מַמַה—שלי; אַוְיַיַם—בלתי נכחד; אַנוּתְתַמַם—שאין נעלה ממנו.
תרגום
אנשים שוטים, שאינם יודעים אותי בשלמות, סבורים שאני, קרישנה, אישיות אלוה העליון, הייתי לפנים מופשט ונטול אישיות ייחודית ועתה עטיתי דמות זו. ברוב בערותם הם אינם מכירים את טבעי הנעלה יותר, הבלתי-נכחד והנשגב.
התעמקות
סוגדיהם של האלים-למחצה מתוארים כפחותי-תבונה, ועתה האימפרסונליסטים אף הם מתוארים כך. קרישנה ניצב כאן בדמותו האישית ומדבר אל ארג'ונה. אף-על-פי-כן, גורסים האימפרסונליסטים בבערותם שאלוהים בהיבטו הסופי משולל דמות. יָאמוּנָאצָ'ארְיַה, דָבֵק דגול בשושלת ההוראה של רָאמָאנוּגָ'אצָ'ארְיַה, כתב פסוק מתאים בהקשר זה:

תְוָאםּ שִׂילַה-רֻוּפַּה-צַ'ריתַיְהּ פַּרַמַה-פְּרַקְרּישְׁטַיְהּ

  סַתְתְוֵנַה סָאתְתְויקַתַיָא פְּרַבַּלַיְשׂ צַ'ה שָׂאסְתְרַיְהּ

פְּרַקְהְיָאתַה-דַיְוַה-פַּרַמָארְתְהַה-וידָאםּ מַתַיְשׂ צַ'ה

  נַיְוָאסוּרַה-פְּרַקְרּיתַיַהּ פְּרַבְּהַוַנְתי בּוֹדְדְהוּם

"אלי היקר, דְבֵקים כמו וְיָאסַדֵוַה ונָארַדַה יודעים אותך כאישיות-אלוה. הקריאה בספרות הוֵדית מלמדת על מעלותיך, דמותך ומעשיך, ומקנה את ההבנה שאתה אישיות אלוה העליון. אולם החדורים במידות הבערות והלהיטות, הדמונים הלא-דְבֵקים — אלה אינם יכולים להבינך. אין הם מסוגלים להבינך. מי שאינו דָבֵק, גם אם רבה בקיאותו בוֵדַאנְתַה, באוּפַּנישַׁדות ובשאר הספרות הוֵדית, אינו מסוגל להבין את אישיות אלוה העליון." (סְתוֹתְרַה-רַתְנַה 12)

בבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא נאמר שלא די בלימוד ספרות הוֵדַאנְתַה כדי להבין את אלוהים. רק בחסדו שלו אפשר להבין את אישיותו. פסוק זה קובע שהלא-דְבֵקים אשר עוסקים בוֵדָאנְתַה ובלימוד עיוני ספקולטיבי של הספרות הוֵדית ללא שמץ של תודעת קרישנה אמיתית — אלה, כמו גם סוגדיהם של האלים-למחצה, הם חסרי תבונה ואינם מסוגלים להבין את טבעו האישי של אלוהים. מי שסוברים שהאמת המוחלטת היא בלתי אישית מתוארים כאַבּוּדְדְהַיַהּ, כלומר משוללי ידע על היבטה העליון של האמת המוחלטת. בשרימד בהאגותם נאמר שהבנה נשגבת מתחילה בברהמן הבלתי אישי ומתקדמת להבנת נשמת-העל המקומי. מכל מקום, אישיות אלוה הוא ההיבט העליון של האמת המוחלטת. האימפרסונליסטים של ימינו הם סכלים גדולים יותר, שהרי אינם נוקטים אפילו את דרכו של מורם הדגול שַׂנְֹקַרָאצָ'ארְיַה, שאמר במפורש שקרישנה הוא אישיות אלוה העליון. מאחר שאינם יודעים את האמת העליונה, הם חושבים שקרישנה היה בסך הכול בנם של דֵוַקִי ווַסוּדֵוָה, או נסיך, או ישות חיים רבת כוח. הבהגווד גיטה מגנה גם תפיסה שכזו (9.11). אַוַגָ'אנַנְתי מָאםּ מֻוּדּהָא מָאנוּשִׁיםּ תַנוּם אָשְׂריתַם: "רק השוטים חושבים אותי לבן אנוש רגיל."

למעשה, איש לא יכול להבין את קרישנה ללא עיסוק בשירות מסור וללא פיתוח תודעת-קרישנה. השרימד בהאגותם (10.14.29) מאשש זאת:

אַתְהָאפּי תֵא דֵוַה פַּדָאמְבּוּגַ'ה-דְוַיַה-

  פְּרַסָאדַה-לֵשָׂאנוּגְרּיהִיתַה אֵוַה הי

גָ'אנָאתי תַתְתְוַםּ בְּהַגַוַן מַהימְנוֹ

  נַה צָ'אנְיַה אֵקוֹ 'פּי צ'ירַםּ ויצ'ינְוַן

"אלי, מי שזכה ולו במעט מחסד כפות רגלי הלוטוס שלך, מסוגל להבין את גודל אישיותך. בעוד שמי שמנסים להבין אותך בשכלתנות ובחקר, אינם מסוגלים לדעת אותך, גם אם יוסיפו וילמדו את הוודות במשך שנים." לא באמצעות חשיבה שכלתנית ולא על-ידי לימוד הספרות הוֵדית אפשר להבין את אישיות אלוה העליון, קרישנה, את דמותו, מעלותיו או שמו. אלה מובנים רק באמצעות שירות מסור. מי שעוסק כולו בתודעת קרישנה, החל בזמרת המַהָא-מנטרה הרא קרישנה הרא קרישנה קרישנה קרישנה הרא הרא/ הרא ראמה הרא ראמה ראמה ראמה הרא הרא, רק הוא מסוגל להבין את אלוהים. אימפרסונליסטים, לא-דְבֵקים, סוברים שגופו של קרישנה עשוי מטבע חומרי ושמעשיו, דמותו וכל השייך לו הם מָאיָא. אימפרסונליסטים שכאלה ידועים כמָאיָאוָאדִים. אלה אינם יודעים את האמת העליונה.

פסוק עשרים אומר, קָאמַיְס תַיְס תַיְר הְרּיתַה-גְ'נָֿאנָאהּ פְּרַפַּדיַנְתֵא 'נְיַה-דֵוַתָאהּ. "אלה שהתעוורו בגלל תשוקותיהם מתמסרים לאלים-למחצה שונים". לבד מאישיות אלוה העליון, ידוע כי קיימים אלים-למחצה אשר חיים בכוכבים שונים, וגם האל שוכן בכוכב משלו. בפסוק 23 נאמר, דֵוָאן דֵוַה-יַג'וֹ יָאנְתי מַד-בְּהַקְתָא יָאנְתי מָאם אַפּי: סוגדיהם של האלים-למחצה מגיעים לכוכביהם של אותם אלים, ודְבֵקיו של קרישנה מגיעים לכוכב קְרּישְׁנַּלוֹקַה. אף שזה נאמר בבירור, ממשיכים האימפרסונליסטים הסכלים ומחזיקים בדעתם שהאל נטול דמות אישית ושדמויותיו הן כסות חיצונית שקרית. האם אפשר להסיק מלימוד הגיטה שהאלים-למחצה ומשכנותיהם הם משוללי ייחודיות אישית? לא האלים-למחצה, גם לא קרישנה, אישיות-אלוה, הם משוללי דמות. הם אישיים וייחודיים: קרישנה הוא אישיות אלוה והוא מתגורר בכוכב שלו, וגם לאלים-למחצה כוכבים משלהם.

מכאן שהטענה המוניסטית שהאמת המוחלטת נטולת דמות אולם לובשת צורה, היא חסרת שחר. נאמר כאן בבירור שדמות זו אינה מלבוש חיצוני. מהבהגווד גיטה אנו מבינים בבירור שדמותם של האלים-למחצה וזו של האל העליון קיימות בו-זמנית ושקרישנה הוא סַץ'-צ'יד-אָנַנְדַה, כלומר נצחי, מלא בחדווה וידע. הוודות מאששות גם שהאמת העליונה היא ידע ואושר עילאי, וִיגְ'נָֿאנַם אָנַנְדַםּ בְּרַהְמַה (בְּרּיהַד-אָרַנְּיַקַה אוּפַּנישַׁד); היא גם מאגר של מעלות מבורכות לאינספור, אַנַנְתַה-קַלְיָאנַה-גוּנָּאתְמַקוֹ 'סַוּ (וִישְׁנוּ פּוּרָאנַּה 6.5.84). בגיטה האל אומר שאף שהוא אַגַ'ה (בלתי נולד), הריהו מופיע. עובדות אלו נלמדות בבהגווד גיטה, ולא שאישיות אלוה הוא בלתי אישי; מכאן שעל-פי הגיטה, התאוריה האימפרסונליסטית-מוניסטית של "לבישת צורה" היא שקרית. אדרבה, שְׂרִי קרישנה, האמת המוחלטת, ניחן הן בדמות והן באישיות.

Bookmark and Share
וידאו
מהי מטרת החיים?
שיחה על הצורך הבסיסי של כל בני האדם - לאהוב ולהיות אהוב
עולם מעבר לשמים
קליפ תמונות מוורינדאוון - הודו, המלווה בשירו של מייקל קסידי
פרות שמחות
ארגון "הגנה על פרות" בהודו דואג לפרות ושוורים פצועים בדרך מיוחדת במינה
הרשמה לניוזלטר